ความชำนาญพิเศษ:วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ:วิสัญญีแพทย์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

นักวิทยศาตสร์ชำนาญการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ประสบการณ์กว่า 10 ปีในห้องปฏิบัติการ IVF

แพทย์หญิง ดวงฤดี ปิตินารักษ์ความชำนาญพิเศษ: สูตินรีเวชศ…

ความชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ความชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ความชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ต่อมไร้ท่อ